Regulamin

Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA

Podmiotem prawnym realizującym usługi pod nazwą Szkoła Narciarska i Snowboardowe STRAMA jest:
STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. , ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane, NIP 7361737323, Regon 389743998

Przed dokonaniem zakupu szkolenia lub kursu w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA wszyscy Klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych). Wykupienie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

SŁOWNICZEK

SZKOŁA NARCIARSKA – organizacja prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę instruktorską świadczącą usługi edukacyjne / szkoleniowe
INSTRUKTOR – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń
KURSANT – osoba zgłaszająca się do szkoły z chęcią nauki lub doskonalenia jazdy na nartach i/lub snowboardzie
STOK NARCIARSKI – oznaczona trasa, odpowiednio przygotowana i zabezpieczona, przeznaczona do zjazdów narciarskich
PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEKCJI PRYWATNYCH, GRUPOWYCH i KURSÓW

 1. Szkoła zatrudnia tylko wykwalifikowanych instruktorów posiadających ważne uprawnienia szkoleniowe narciarskie lub snowboardowe
 2. Rezerwacji lekcji/kursu można dokonać osobiście, telefonicznie: 18 20 116 46, 18 20 114 41 lub wysyłając e-mail: szkolastrama@nosal.pl (lekcje indywidualne), rezerwacje@strama.turystyka.pl (kursy).
 3. Kursanci spotykają się z instruktorem przed budynkiem Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA ul. Balzera 28
 4. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego
 5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.
 6. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask oraz karnet na wyciąg. Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.
 7. Przed przystąpieniem do lekcji kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 8. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zgubiony lub zniszczony podczas trwania lekcji.
 9. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Zdarza się, że podczas szkoleń wykonywane są fotografie indywidualne i grupowe. Zdjęcia te mogą zostać umieszczone na naszej stronie internetowej i/lub FB. W przypadku braku zgody na fotografowanie należy zgłosić ten fakt w biurze szkoły lub instruktorowi
 11. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL i Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA szkoła nie odpowiada
 12. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem musi być zgłoszony do biura Szkoły STRAMA niezwłocznie po jego wydarzeniu. W przypadku braku powiadomienia o zdarzeniu, szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia.
 13. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania kursantom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego kursanta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez kursanta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

LEKCJE PRYWATNE I GRUPOWE – rezerwacja i płatności

 1. Zarezerwowaną lekcję prywatną i/lub grupową należy opłacić najpóźniej na 2 godziny przed jej rozpoczęciem. Po upływie tego czasu lekcja nieopłacona automatycznie zostanie anulowana z systemu i może się zdarzyć, że ponowna rezerwacja – w przypadku pojawienia się kursanta po wyznaczonym czasie – nie będzie możliwa. W przypadku rezerwacji mailowych oraz korzystania z wybranego pakietu promocyjnego (5h lub 10h) opłata pobierana jest z góry (100% wartości szkolenia).
 2. Lekcje odbywające się o godzinie 9 i 10 rano należy opłacić dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Lekcje grupowe w przypadku niskiej frekwencji mogą zostać odwołane, a w ich miejsce zaproponowane zostaną lekcje prywatne (za dopłatą).
 4. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej
 5. W razie wypadku/choroby podstawą do zwrotu za opłacone wcześniej lekcje jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji należy przekazać osobiście lub telefonicznie na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Lekcje odbywające się o godzinie 9 i 10 rano należy anulować w dniu poprzedzającym szkolenie.
 6. Zmiana terminu lekcji jest możliwa minimum 2 godziny przed jej rozpoczęciem i musi zostać zgłoszona osobiście w biurze szkoły lub telefonicznie. Zmiana terminu lekcji odbywających się o godzinie 9 i 10 rano musi zostać zgłoszona w dniu poprzedzającym szkolenie.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.
 8. Pakiet promocyjny obowiązuje tylko w danym sezonie narciarskim. Lekcje niewykorzystane przepadają, a wpłacone środki nie przechodzą na kolejny sezon i nie podlegają zwrotowi.
 9. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zostanie on, w miarę możliwości, zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone.
 10. Lekcja trwa 55 minut i rozpoczyna się i kończy przed budynkiem szkoły.
 11. Kursant, którego lekcje odbywają się poza Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal jest zobowiązany do opłacenia karnetu instruktora oraz pokrycia kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się
  i kończy pod budynkiem Szkoły STRAMA.
 12. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE KURSY 2, 3, 4, 5, 6 – DNIOWE NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE – rezerwacja i płatności

 1. Rezerwacje nieopłacone w terminie do 14 dni (7 dni kurs weekendowy) przed rozpoczęciem kursu są automatycznie anulowane. Jeżeli rezerwacja została dokonana na mniej niż 14 dni (7 dni kurs weekendowy) przed datą rozpoczęcia kursu należy ją opłacić tego samego dnia (przez system PayU lub wpłatę na konto). Wpłata gotówką przed rozpoczęciem kursu – MOŻLIWA TYLKO W PRZYPADKU DOSTĘPNOŚCI MIEJSC
 2. Powyższy termin płatności nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. KDR – płatność gotówką przed rozpoczęciem kursu – warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie posiadania karty
 3. Zwrot kwoty wpłaconej za kurs – pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł/os – jest możliwy:
  – bez podania przyczyny na 72 godziny przed rozpoczęciem kursu
  – za okazaniem zaświadczenia lekarskiego na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem kursu
 4. Zwrot opłaty jest także możliwy w każdym momencie trwania kursu w przypadku choroby (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego) w kwocie pomniejszonej o wykorzystane dni.
 5. W trakcie trwania kursu dzieci otrzymują koszulkę z numerem, która identyfikuje dziecko i przypisuje je do odpowiedniej grupy szkoleniowej. Kursant ma obowiązek nosić koszulkę w każdy dzień trwania kursu. W przypadku zgubienia koszulki rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 50zł, jest to koszt nowej koszulki.
 6. Odbiór koszulki oraz dokonanie wszelkich czynności organizacyjnych jak np. zakup karnetu, wypożyczenie sprzętu możliwe są na dzień przed rozpoczęciem kursu, lub w dniu kursu, od godziny 09:00

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI

 1. Poprzez rejestrację na stronie internetowej http://strama-szkola.pl, zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły STRAMA oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Szkołę STRAMA. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Poprzez dokonanie rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły STRAMA celem otrzymywania informacji handlowych oraz w celach marketingowych szkoły.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kursanci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane. Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa Państwa spraw i rezerwacji. Pełna informacja Administratora Danych Osobowych znajduje się: https://strama.turystyka.pl/informacje/o-firmie-strama/polityka-prywatnosci.html
 5. Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2021 r.

REGULAMIN PROMOCJI „PAKIET 5 GODZIN” ORAZ „PAKIET 10 GODZIN”

 1. 1 godzina lekcyjna = 55 minut
 2. Zakupiony pakiet należy wykorzystać w sezonie 2021/2022
 3. Lekcje nie muszą być prowadzone jedna po drugiej.
 4. W związku z ograniczoną ilością wolnych godzin szkoleniowych (lekcje prywatne), rezerwacji wykupionych zajęć należy dokonać z wyprzedzeniem.
 5. Rezygnację z zajęć lub zmianę ich godziny należy zgłosić najpóźniej na 2h godziny przed zarezerwowaną lekcją. W przypadku lekcji odbywających się o godzinie 9 i 10 rano obowiązuje jednodniowe wyprzedzenie.
 6. Zwrot pakietu lub jego niewykorzystanej części, jest możliwy tylko w wymienionych przypadkach:
  – kontuzja poświadczona zaświadczeniem lekarskim
  – za zgodą instruktora Szkoły STRAMA kiedy dziecko nie jest gotowe fizycznie i psychicznie aby korzystać ze szkolenia – dotyczy  dzieci do 5 lat (narty), do 7 lat (snowboard)
 7. Poza wymienionymi wyżej przypadkami zakupiony pakiet nie podlega zwrotowi
 8. Z pakietu może korzystać jedna osoba na którą pakiet został zakupiony

REGULAMIN PŁATNOŚCI elektronicznych PayU

1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, PayU świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania płatności  dla STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. , ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane, NIP 7361737323, Regon 389743998
2. Warunkiem świadczenia usługi jest:
– zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień – dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacja regulaminu
– przekazanie prawidłowych danych
– przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie RODO oraz przepisów krajowych
3.Korzystanie z usługi jest dobrowolne i bezpłatne

REZERWACJE I ANULACJE

1.Do korzystania z Usługi rezerwacji konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji

2. Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:
– wybór usługi / produktu , w oparciu o podane w Systemie dane i informacje, w szczególności dostępność i cenę   rezerwacji podane w Systemie ceny są cenami brutto
– wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji – w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu – w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej
– dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki
– po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami płatności oraz zasadami jej zmiany bądź anulowania. Z momentem wysłania potwierdzenia, umowę rezerwacji uważa się za zawartą.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc
4. Anulacja rezerwacji odbywa się poprzez wysłanie maila na adres: szkolastrama@nosal.pl z informacją o anulacji. Zwrot kosztów lub jego brak zależy od terminu dokonania anulacji.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości anulacji i zwrotu kosztów określają informacje szczegółowe
6. Wszelkie reklamacje i roszczenia należy zgłaszać pisemnie na adres: Strama Sport i Turystyka Sp. z o.o. , ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane lub mailowo: szkolastrama@nosal.pl