Regulamin

Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA

Obowiązuje od 2017-10-20

Przed dokonaniem zakupu szkolenia indywidualnego i/lub grupowego w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA wszyscy Klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych). Wykupienie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

SŁOWNICZEK

SZKOŁA NARCIARSKA – organizacja prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę instruktorską świadczącą usługi edukacyjne / szkoleniowe

INSTRUKTOR – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń

KURSANT – osoba zgłaszająca się do szkoły z chęcią nauki lub doskonalenia jazdy na nartach i/lub snowboardzie

STOK NARCIARSKI – oznaczona trasa, odpowiednio przygotowana i zabezpieczona, przeznaczona do zjazdów narciarskich

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEKCJI INDYWIDUALNYCH, GRUPOWYCH i KURSÓW

 1. Szkoła zatrudnia tylko wykwalifikowanych instruktorów posiadających ważne uprawnienia szkoleniowe narciarskie lub snowboardowe
 2. Rezerwacji lekcji/kursu można dokonać osobiście, telefonicznie: 18 20 116 46, 18 20 114 41 lub wysyłając e-mail: szkolastrama@nosal.pl, rezerwacje@strama.turystyka.pl
 3. Kursanci spotykają się z instruktorem przed budynkiem Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA ul. Balzera 30
 4. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego
 5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.
 6. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask oraz karnet na wyciąg (ok. 10 przejazdów). Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.
 7. Przed przystąpieniem do lekcji kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 8. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zgubiony lub zniszczony podczas trwania lekcji.
 9. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Zdarza się, że podczas szkoleń wykonywane są fotografie indywidualne i grupowe. Zdjęcia te mogą zostać umieszczone na naszej stronie internetowej i/lub FB. Klienci szkoły poprzez zakup usług wyrażają zgodę na fotografowanie oraz na możliwość publikacji swojego wizerunku na stronie internetowej i/lub FB Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA.
 11. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL i Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA szkoła nie odpowiada
 12. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem musi być zgłoszony do biura Szkoły STRAMA niezwłocznie po jego wydarzeniu. W przypadku braku powiadomienia o zdarzeniu, szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia.
 13. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania kursantom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego kursanta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez kursanta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE LEKCJE INDYWIDUALNE

 1. Zarezerwowaną lekcję należy opłacić najpóźniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu nieopłacona lekcja automatycznie zostanie anulowana z systemu. W przypadku korzystania z pakietu opłata pobierana jest z góry.
 2. Lekcje odbywające się o godzinie 9 rano należy opłacić dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej
 4. W razie wypadku/choroby podstawą do zwrotu za opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły na minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Zmiana terminu lekcji jest możliwa minimum 1 godzinę przed jej rozpoczęciem i musi zostać zgłoszona osobiście w biurze szkoły lub telefonicznie.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.
 7. Pakiet lekcji obowiązuje tylko w danym sezonie narciarskim. Lekcje niewykorzystane przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zostanie on, w miarę możliwości, zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone.
 9. Lekcja trwa 60 min (rozpoczyna się i kończy przed budynkiem szkoły).
 10. Na każde 10 lekcji wykupionych dla jednego klienta przysługuje 1 lekcja GRATIS.
 11. Każda lekcja odbywająca się poza Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal zobowiązuje kursanta do opłacenia karnetu dla instruktora oraz pokrycia kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem Szkoły STRAMA.
 12. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE KURSY 2, 3, 4, 5, 6 – DNIOWE NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE

 1. Rezerwacje nieopłacone w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu są automatycznie anulowane.Jeżeli rezerwacja została dokonana na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu należy ją opłacić tego samego dnia (przez system PayU lub wpłatę na konto). Wpłata gotówką przed rozpoczęciem kursu – MOŻLIWA TYLKO W PRZYPADKU DOSTĘPNOŚCI MIEJSC
 2. Powyższy termin płatności nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. KDR – płatność gotówką przed rozpoczęciem kursu – warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie posiadania karty
 3. Zwrot kwoty wpłaconej za kurs – pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł/os – jest możliwy:
  – bez podania przyczyny na 3 dni przed rozpoczęciem kursu
  – za okazaniem zaświadczenia lekarskiego na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu
 4. Zwrot opłaty jest także możliwy w każdym momencie trwania kursu w przypadku choroby (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego) w kwocie pomniejszonej o wykorzystane dni.
 5. W trakcie trwania kursu dzieci otrzymują koszulkę z numerem, która identyfikuje dziecko i przypisuje je do odpowiedniej grupy szkoleniowej. Kursant ma obowiązek nosić koszulkę w każdy dzień trwania kursu. W przypadku zgubienia koszulki rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 50zł, jest to koszt nowej koszulki.
 6. Odbiór koszulki oraz dokonanie wszelkich czynności organizacyjnych jak np. zakup karnetu, wypożyczenie sprzętu możliwe są na dzień przed rozpoczęciem kursu, lub w dniu kursu, od godziny 09:00

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI

 1. Poprzez rejestrację na stronie internetowej http://strama-szkola.pl, zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły STRAMA oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Szkołę STRAMA. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Poprzez dokonanie rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły STRAMA celem otrzymywania informacji handlowych oraz w celach marketingowych szkoły.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kursanci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA Sport i Turystyka Strama Katarzyna z siedzibą w ul. Balzera 30, 34-500 Zakopane
 5. Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2017 r.

REGULAMIN KARNETU LOJALNOŚCIOWEGO „10-TA LEKCJA GRATIS” SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ STRAMA

 1. Każdy kupujący lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA otrzymuje, za swoją zgodą, karnet lojalnościowy w celu uzyskania 10-tej lekcji gratis.
 2. Jeden karnet przysługuje jednej osobie (lekcje wykupione np. dla 4 różnych osób to 4 karnety lojalnościowe)
 3. Za jedną pełną lekcję (tj. trwającą 60 min.) właściciel kuponu otrzymuje 1 punkt
 4. Po uzyskaniu 9 punktów właściciel kuponu może odebrać nagrodę w postaci 10-tej lekcji GRATIS i zrealizować ją w Szkole STRAMA w dowolnym terminie bieżącego sezonu zimowego
 5. Właścicielem kuponu może być osoba niepełnoletnia
 6. Kupon ważny jest od 1 grudnia 2017 r. w danym sezonie narciarskim lub do uzyskania 9 punktów.
 7. Po wymianie na nagrodę kursantowi przysługuje nowy kupon
 8. Wszelkie reklamacje i roszczenia należy zgłaszać pisemnie na adres: Strama Sport i Turystyka, ul. Balzera 30, 34-500 Zakopane lub mailowo: strama@nosal.plLekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Strama można rezerwować osobiście, telefonicznie lub wysyłając e-mail: szkolastrama@nosal.pl